top of page

Jaké jsou komunikační prostředky marketingu?

Aktualizováno: 21. 6. 2021

Jedná se o přenos sdělení mezi zdrojem a příjemce informace. Nabídkou a poptávkou. Firmou a spotřebitelem. Je součástí marketingového mixu.

Cílem je informovat zákazníka a přesvědčit ho k akci, která přinese zadavateli kýžený výsledek. Ať už se jedná o koupi, registraci či rezervaci místa.


VOLBA MÉDIÍ

Při přípravě kampaně je nutné vybrat odpovídající média, která tvoří tzv. mediální mix. Média vybíráme tak, aby optimálním způsobem oslovila naše cílové skupiny, aby jednak přenášela informace, jednak dokázala vyvolat emoce.


Kromě toho je důležité zaměření média na určité tržní segmenty, jeho schopnost pohotově šířit sdělení a umístění média v prostředí, které odpovídá naší cílové skupině.

Jak si vybrat správné médium?

Přesně na toto téma vedou společnou diskusi Dan Park a Mark Mitchell.


Proč digitální marketing poráží klasická média?

Jaké výhody má "digitální marketing" oproti "klasickým médiím"? Na tuto otázku vám odpoví "marketingový guru" Dan Lok.


MÉDIA A JEJICH DĚLENÍ

Jedná se o soubor komunikačních kanálů, kterými se podnik snaží komunikovat relevantní informace se svými stávajícími a potenciálními zákazníky a tímto způsoben ovlivnit jejich rozhodování.

Pojem média můžeme v nejobecnějším smyslu vyložit jako činitele, nástroj, technologii nebo člověka, který nám něco zprostředkovává. Ale dost už bylo definic, zde je 6 nejčastěji používaných médií.


Internet

Při tvorbě internetové reklamy je zapotřebí znalost reklamní grafiky i technické znalosti programátorské práce. Klíčové je vyvolání zájmu o další informace.

Výhody reklamy na internetu

 • Rychlost, aktuálnost informací (umístění reklamního textu, obrazu i zvuku či jejich kombinace je prakticky okamžité)

 • Komplexnost působení (působení textem, barvami, fotografiemi, videem atd.)

 • Kapacita sítě (je neomezená, lze vyvěšovat libovolné množství elektronického kapacita materiálu)

 • Cena (jak za produkci reklam, tak za její umístění)

 • Interaktivní médium (možnost spoluvytvářet sdělení, aktivně se zúčastnit 1, efektivně získávat odezvu od zákazníka).

Nevýhody reklamy na internetu

 • Množství informací (velká konkurence sdělení, která soupeří o návštěvníkovu pozornost)

 • Důvěryhodnost informací (informace může přidávat každý)

 • Selektivita (daná strukturou návštěvníků webu, nehodí se pro oslovení široké cílové skupiny)

 • Technická omezení (rychlost přístupu, kapacita hardwaru, ochranné brány na serverech atd.)

Co je PPC reklama a proč je tak populární?

PPC (pay-per-click) znamená platba za proklik. Inzerenti platí pouze tehdy, pokud uživatel klikne na jejich reklamu. Více na toto téma ve videu What is PPC?


Sociální sítě

Výhody využití sociálních sítí

 • Více možností využití reklamních nástrojů - bannerová reklama, tvorba stránek, tvorba skupin

 • Snadná možnost kontaktovat cílové skupiny

 • Odezva v reálném čase

 • Velký počet uživatelů

 • Neustálý vývoj programů pro měření účinnosti a analýzy

 • Využití vlivu influencerů, kteří mají své blogy, účty, pořady na YouTube, objevují se neustále nové způsoby k propagaci

 • Možnost využití virové formy marketingu (ale pozor na úskalí)

Nevýhody využití sociálních sítí

 • Na Facebooku i na ostatních sítích převažují mladší uživatelé, nelze oslovit všechny cílové skupiny

 • Speciální softwary potřebné pro sledování a vyhodnocení kampaní jsou finančně náročné

 • Nebezpečí rychlé přesycenosti reklamou na sociálních sítích a její ignorace

 • Velká konkurence


Televize

Při tvorbě televizní reklamy je nutné vycházet z toho, že jde především o vizuální ostatní médium a že spot musí vzbudit pozornost hned na začátku, jinak zájem diváků upadá.

Výhody televizní reklamy

 • Působení na více smyslů (dramatická prezentace s využitím vizualizace, zvuku, pohybu a barvy, možnost ukázat předmět reklamy, jaký ve skutečnosti je, případně jak s ním zacházet)

 • Působení v rovině one-to-one komunikace (lidé přijímají sdělení přenášené televizí osobněji, nepůsobí tak anonymně)

 • Masový dosah i selektivita (televize je schopna efektivně pokrýt masovou veřejnost, ale podle charakteru programu může oslovit i vybrané cílové skupiny)

 • Flexibilita v časovém plánování (možnost vhodné doby pro zařazení reklamy)

Nevýhody televizní reklamy

 • Vysoké náklady (jak na pořízení televizního spotu, tak na jeho vysílání)

 • Možnost přepínání kanálů (tzv. setting nebo zapping - bezmyšlenkovité přepínání kanálů nebo přepnutí na jiný kanál při začátku reklamy zeslabuje účinek tohoto média)

 • Omezená selektivita (některé segmenty je obtížné zasáhnout, reklamní čas v televizi je omezen a nelze „přidat několik stran" jako v tiskových médiích)

 • Přeplněnost (rozšiřování komerčních bloků a vysílání více kratších reklam vede k oslabení pozornosti a účinku reklamního sdělení)


Rozhlas

Důležité je vytvořit při poslechu reklamního rozhlasového bloku kontrast, který povede ke vzbuzení pozornosti a k zaregistrování našeho sdělení.

Výhody rozhlasové reklamy

 • Vysoká segmentace (možnost zasažení konkrétních cílových skupin, protože velký počet rozhlasových stanic s nabídkou široké škály programů umožňuje vysokou selektivitu všech segmentů trhu)

 • Cenová dostupnost (cena za produkci rozhlasové reklamy i za její vysílání je nižší než u ostatních tradičních médií)

 • Rychlost (krátká doba potřebná k realizaci rozhlasového spotu i možnost rychlého zařazení do vysílání)

 • Osobní forma oslovení (možnost využití moderátorských osobností při zahájení prodeje nebo při uvádění nového výrobku atd.).

Nevýhody rozhlasové reklamy

 • „Médium v pozadí" (lidé se při poslechu rozhlasu zabývají jinou činností a nesoustředí pozornost na předávané informace)

 • Roztříštěnost posluchačů (ve spojení s vysokou segmentací může být výhodou, ale je obtížné budovat tak velký dosah, abychom zasáhli větší segment)

 • Přeplněnost (je podobná jako u ostatních tradičních médií, zapamatovatelnost rozhlasové reklamy netrvá dlouho, podobně jako u televize i zde někteří posluchači přelaďují na jiné stanice, když začne reklamní blok).


Tisková média

Do této skupiny médií patří především noviny a časopisy. Kromě toho sem řadíme také neperiodické publikace jako např. katalogy, ročenky a interní publikace - firemní časopisy, klubové zpravodaje apod.

Noviny

Při tvorbě inzerátu určeného pro noviny je nutné mít na paměti jejich specifické vlastnosti jak z hlediska technologie tisku, tak z hlediska čtenáře.


Výhody reklamy v novinách

 • Vědomý nákup (vhodné prostředí pro aktivní vyhledávání informací)

 • Masové publikum (noviny čtou více než dvě třetiny populace různých sociodemografických skupin)

 • Flexibilita inzerce (možnost přizpůsobovat obsahy inzerátu jednotlivým novinám i jejich regionálním mutacím)

 • Rychlost inzerce (okamžitý účinek, od zadání inzerátu do jeho vydání uplyne většinou krátký časový interval)

 • Důvěryhodnost média (výsledky výzkumů v různých zemích ukazují, že inzerce v novinách je považována za důvěryhodnou poměrně vysokým procentem populace)

Nevýhody reklamy v novinách

 • Omezená selektivita (problém se zaměřením na určité segmenty, na oslovení konkrétních cílových skupin)

 • Přeplněnost inzercí (zvyšuje riziko přehlédnutí inzerátu, speciální umístění zvyšuje náklady)

 • Kvalita reprodukce (noviny obvykle neposkytují příliš kvalitní reprodukci, především obrazové části inzerátu)

 • Cenové znevýhodnění nepravidelných inzerentů (slevy jsou obvykle poskytovány za množství a opakování inzerce)


Časopisy

Při tvorbě inzerátů do časopisů jsou kladeny velké nároky na kreativitu, která by měla odpovídat i stylu časopisu.


Výhody reklamy v časopisech

 • Možnost zasažení specifických cílových skupin (při množství i pestrosti titulů na trhu je možné zvolit časopis odpovídající současným i potenciálním zákazníkům)

 • Delší životnost a pravidelnost (ve srovnání s ostatními médii časopisy dávají možnost vracet se k inzerci a většinou má jeden výtisk více čtenářů, možnost oslovovat cílovou skupinu pravidelně)

 • Vyšší kvalita reprodukce (lepší barevná reprodukce, ovlivnění vnímání)

 • Využití redakčního kontextu (např. umístění inzerátu na kosmetiku v příslušné rubrice luxusního časopisu pro ženy ovlivní jeho vnímání a přijetí)

 • Podrobnost a věrohodnost informací (je společná s novinami, ale časopis má možnost pracovat s kvalitnější barevnou informací a podrobné zpracování témat vede k vyšší akceptaci)

Nevýhody reklamy v časopisech

 • Delší doba realizace (delší výrobní lhůty především u měsíčníků prodlužují dobu od zadání do vytištění inzerátu)

 • Přeplněnost (vyšší než u ostatních médií; má-li časopis na své ploše 50 % inzerce, je obtížné čtenáře zaujmout)

 • Celoplošnost (nelze kampaň přizpůsobit podle regionů na rozdíl od novin, které mají svoje regionální vydání)

 • Delší doba k vybudování čtenářské obce (časopisy čte obvykle více čtenářů, a jak ukazuje tabulka 1.1, potřebují čtyři až sedm týdnů pro dosažení celkové čtenářské obce).

Tab. 1.1 Procento dosažení celkové čtenářské obce


Venkovní reklama

Při tvorbě venkovní reklamy je nezbytná znalost typu ploch určených pro její instalaci. Musí vycházet také z toho, že lidé míjejí tuto reklamu v pohybu a čas, po který jsou jejímu účinku vystaveni, je velmi krátký. Důležitá je přehlednost a čitelnost.

Výhody venkovní reklamy

 • Pestrost forem (od vývěsních tabulí a plakátů přes reklamní balony, vývěsní štíty a plochy na městském mobiliáři až po billboardy a megaboardy)

 • Novátorské tvůrčí příležitosti (stále nové formy, které zvyšují vliv venkovní re-klamy)

 • Široký zásah a vysoká úroveň frekvence zásahu (plochy venkovní reklamy jsou vhodné k oslovení různých cílových skupin)

 • Velký počet míst a geografická flexibilita (venkovní reklamu lze najít téměř všude, je možno ji posílit na místech, kde je to zapotřebí)

 • Efektivita (nižší cena ve srovnání s ostatními médii).

Nevýhody venkovní reklamy

 • Omezené množství informací (lidé jsou vystaveni působení venkovní reklamy většinou jen několik sekund, informace musejí být stručné)

 • Nízká či žádná selektivnost (zacílení je možné jen na široce definované cílové skupiny)

 • Dlouhá doba realizace (technické lhůty na přípravu, plánování a nákup ploch)

 • Omezená dostupnost některých forem venkovní reklamy (omezení vyhláškami a zákonnými předpisy).

36 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page